top of page

REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin"), określa zasady dostępu do serwisu ZEROSPAM oferowane przez YEESSHH LTD., 8-9 Marino Mart, Fairview Clontarf, Dublin 3, D03P590, Ireland, TAX: IE3471808LH kontakt w sprawie reklamacje: reklamacje@teleaudio.pl lub 22 2444022 (godz. 9:30-16.00) zwany dalej „Organizator” 

 2. Usługi realizowane w ramach Serwisu ZeroSpam (https://www.zerospam.info/)

 są płatne na warunkach przewidzianych w  Regulaminie. 

 1. Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu. 

 2. Z Usług (zdefiniowanych poniżej) mogą korzystać Użytkownicy sieci następujących operatorów: Orange Polska S.A. (ORANGE), T-Mobile Polska S.A. (T-MOBILE), P4 Sp. z o.o. (PLAY), oraz Polkomtel Sp. z o.o. (PLUS)

 3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi oraz z Serwisu w granicach obowiązującego w Polsce prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 

§ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Szczegółowy opis Usług oferowanych przez Organizatora, wraz z ich cenami dostępne są w Serwisie.

 2. Organizator ma prawo dokonywać aktualizacji i rozwoju funkcjonalności Usług i Serwisu.

 3. Usługi w Serwisie są płatne. Usługę można zakupić jedynie poprzez przesłanie wiadomości sms o treści TBD na numer 92505 (25 zł netto/30,75 zł brutto).

 4. Przed dokonaniem płatności SMS Klient powinien upewnić się:

 1. Czy w jego telefonie komórkowym pozostało wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do odczytania wybranej treści. W przypadku, gdy ilość pamięci jest zbyt mała, treść zostanie zamówiona i opłacona jednak Klient nie będzie mógł dokonać jej odczytania;

 2. Czy posiadany telefon jest poprawnie skonfigurowany, umożliwiając odbieranie wiadomości SMS. Informacje dotyczące poprawnej konfiguracji telefonu Klient uzyska kontaktując się z swoim Operatorem;

 3. Czy dana treść jest oferowana dla posiadanego przez niego modelu telefonu komórkowego;

 1. Korzystanie z Usługi wymaga posiadania dostępu do sieci Internet. Opłaty za Usługę nie obejmują kosztów transmisji danych w sieci Internet związanych z korzystaniem z Usługi, które Użytkownik ponosi zgodnie z taryfą Operatora, z usług którego korzysta. 

 2. Usługi dostępne są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Użytkownicy są uprawnieni do przenoszenia Usług i korzystania z nich także w trakcie czasowego pobytu w innym państwie na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeśli nastąpiła pozytywna weryfikacja rzeczywistego i stałego miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na zasadach określonych prawem, w tym w oparciu o sprawdzenie adresu IP (protokołu internetowego), z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi oraz posiadanie umowy o świadczenie usług telefonicznych z dostawcą usług świadczonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 4. Usługa świadczona w ramach korzystania z prawa do przenoszenia Usług w trakcie czasowego pobytu, jest świadczona w takim samym zakresie i na takich samych warunkach jak dostępne dla Użytkownika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 3POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Możliwość skorzystania przez Użytkownika z Usługi jest uzależniona od należytego wypełnienia przez Użytkownika wymogów wynikających z niniejszego Regulaminu. W szczególności każdy Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Serwisu oraz Usługi:

 1. telefon komórkowy wyposażony w aktywną kartę SIM w sieci jednego z Operatorów, posiadający funkcjonalności umożliwiające aktywację i korzystanie z Serwisu (w tym odbieranie wiadomości SMS, brak blokad w rozumieniu odpowiedniego regulaminu danego Operatora uniemożliwionych korzystanie z Usługi Dostępowej),

 2. połączenie z siecią Internet;

 3. komputer, telefon lub inne urządzenie cyfrowe z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np.: InternetExplorer, Google Chrome), prawidłowo skonfigurowane (w szczególności w zakresie transmisji danych lub innych elementów warunkujących skorzystanie z Usługi);

 4. prawidłowe skonfigurowanie ww. urządzeń w szczególności w zakresie transmisji danych.

 1. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z urządzeń, o których mowa w ust. 1 powyżej w zakresie umożliwiającym mu korzystanie z Serwisu i Usługi.

 2. Dodatkowe informacje dotyczące funkcjonalności oraz interoperacyjności Usług, w tym kompatybilność z modelem telefonu lub oprogramowaniem komputera, czy innego przeznaczonego urządzenia, na którym Usługi maja zostać odtwarzane, a także ewentualne techniczne środki ich ochrony mogą być również podane w Serwisie przy wybranych przez Użytkownika Usługach.

 3. Użytkownik powinien chronić hasło i dostęp do swojego telefonu komórkowego/komputera lub konta umożliwiającego korzystanie z Serwisu czy Usług przed nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie.

 4. Użytkownik uzyskujący dostęp do Usługi ma prawo do korzystania z niej wyłącznie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie odtwarzania Usługi na telefonie, komputerze czy innym przeznaczonym do tego urządzeniu. W szczególności Użytkownik nie jest uprawiony do kopiowania, zwielokrotniania, modyfikowania, prezentowania, publikowana, czy rozpowszechniane w jakikolwiek sposób Usługi lub jej części. Użytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z Usługi w zakresie opisanym powyżej wyłącznie na użytek własny (tj. na użytek osoby, na której rzecz świadczoną jest dana Usługa). W szczególności oznacza to, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie Usługi lub jej części w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie jej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, ani inne formy udostępniania osobom trzecim.

 

§ 4 OGRANICZENIA. PRAWA AUTORSKIE

 1. Mogą wystąpić krótkotrwałe, trwające nie dłużej niż 5 godzin miesięcznie, przerwy w dostępie do Usługi, spowodowane prowadzeniem niezbędnych prac konserwacyjnych i/lub technicznych. W przypadku przerw w dostępie, trwających dłużej z powodu awarii, Organizator dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.

 2. Usługa dostępna jest z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych, w trakcie której mogą zaistnieć, pozostające poza kontrolą Organizatora  , obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z Usługi tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.

 3. Usługa posiada licencyjne ograniczenie terytorialne (geolokalizacyjne) i, o ile nie jest inaczej wskazane w opisie danej Usługi, jest dostępna dla Użytkowników logujących się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (identyfikowanych polskim IP) oraz dla Użytkowników zweryfikowanych pozytywnie jako posiadających rzeczywiste i stałe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej. Prezentacja oferty w Serwisie uwzględnia licencyjne ograniczenia terytorialne dotyczące oferowanych Usług.

 4. Treści niektórych Usług stanowią utwory podlegające ochronie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Organizator  może stosować systemy autoryzacji oraz szyfrowania Usług. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Usług jedynie do własnego użytku osobistego. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego ani komercyjnego udostępniania Usług lub ich elementów w jakiejkolwiek formie.

 5. Usługi mogą posiadać (niezależnie od wymagań technicznych określonych w Regulaminie powyżej) ograniczenia o charakterze licencyjnym lub technicznym (w tym ograniczenia sprzętowe), na skutek których Usługi mogą być niedostępne lub ich dostępność może być ograniczona co do określonego rodzaju lub ilości Sprzętu. Informacja o ograniczeniach sprzętowych będzie dostępna w Serwisie przy opisie danej Usługi. 

 6. Ograniczenie możliwości korzystania z Usługi może nastąpić w przypadku próby korzystania z Usługi jednocześnie na kilku Sprzętach (gdy przekroczono dozwoloną liczbę urządzeń) lub w przypadku próby nieautoryzowanego dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie. 

 7. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator  ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Usługi w terminie oraz brak zgodności Usługi z Umową. 

 2. Jeżeli Usługa nie została dostarczona w terminie, Użytkownik ma prawo wezwania do jej dostarczenia w trybie reklamacji określonym w § 7. Jeżeli Organizator nie dostarczy Usługi niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Użytkownikiem terminie, Użytkownik może odstąpić od Umowy. Użytkownik może odstąpić bez wzywania do dostarczenia Usługi, jeżeli:

 1. Organizator  oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Usługi, lub

 2. Użytkownik i organizator  uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usługi miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a Organizator  nie dostarczył jej w tym terminie.

 1. W przypadku, świadczenia Usługi w sposób niezgodny z Umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową, poprzez złożenie reklamacji, 

 

§ 6REKLAMACJE

 

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację. 

 2. Reklamacja może zostać złożona:

 1. elektronicznie – z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@teleaudio.pl,

 2. w formie pisemnej – na adres Organizatora   podany w Regulaminie.

 1. Reklamacja powinna zawierać:

a)  imię i nazwisko oraz numer MSISDN wykorzystany do zamówienia Usługi,

b) określenie przedmiotu reklamacji oraz okresu będącego przedmiotem reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, w szczególności wskazanie momentu wystąpienia problemu dotyczącego Usługi,

c) podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

 1. Reklamacja będzie rozpatrzona w rozsądnym terminie. W przypadkach szczególnie skomplikowanych lub wymagających dodatkowych wyjaśnień rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 

 2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana przez Użytkownika. W przypadku złożenia reklamacji drogą pisemną Użytkownik powinien wskazać sposób komunikacji z podaniem adresu poczty elektronicznej lub adresu zamieszkania dla odpowiedzi pisemnej. 

 3. Organizator  może wezwać Użytkownika do uzupełnienia informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, w szczególności w celu ustalenia czy brak zgodności Usługi z Umową wynika z cech Środowiska cyfrowego Użytkownika. W przypadku braku ich uzupełnienia przez Użytkownika reklamacja pozostawiana jest bez rozpatrzenia. Użytkownik ma obowiązek współpracy w zakresie uzupełnienia danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. 

 4. Użytkownik ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym lub w przypadku konsumenta w postępowaniach mediacyjnym lub przed sądem polubownym. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego dochodzenia roszczeń przez konsumentów określane są odrębnie w przepisach lub dokumentach powołujących instytucje prowadzące taką działalność lub wydanych przez nie aktach wewnętrznych (np. regulaminy, statuty).  

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE. ZMIANY REGULAMINU

 

 1. Organizator jest uprawniony do wprowadzenia zmian Regulaminu. 

 

 1. Zmiana Regulaminu, która nie jest niezbędna do zachowania zgodności Usługi z Umową może być dokonana w uzasadnionych przypadkach takich jak:

 1. zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu i konieczności dostosowania Regulaminu w celu zachowania jego zgodności z prawem;  

 2. zmian wynikających z konieczności dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych organów administracji publicznej;

 3. usprawnienie działania Usługi oraz obsługi Użytkownika;

 4. zmian związanych z bezpieczeństwem świadczenia Usługi;

 5. przeciwdziałanie nadużyciom związanym z korzystaniem z Usługi;

 6. zmian technologicznych i funkcjonalnych Usługi;

 7. zmiany w zakresie wprowadzania nowych, dodatkowych funkcji, opcji Usługi;

 8. zmian redakcyjnych związanych z koniecznością poprawy, usunięcia omyłek redakcyjnych, błędów;

 9. zmian o charakterze administracyjnym, w tym zmian danych identyfikujących lub kontaktowych. 

 1. Organizator  poinformuje Użytkowników o zmianach wskazanych w ust. 2 powyżej poprzez opublikowanie informacji o dokonywanych zmianach na stronie https://www.zerospam.info/pl-home

 2. Publikacja nastąpi z 14 dniowym wyprzedzeniem, o ile zachowanie tego terminu jest możliwe ze względu na charakter wprowadzanych zmian.

 3. W przypadku zmiany Regulaminu, która istotnie i negatywnie wpływa na dostęp lub korzystanie z Usługi, Organizator  poinformuje Użytkownika o tej zmianie i terminie jej dokonania z 14 dniowym wyprzedzeniem na trwałym nośniku, o ile zachowanie tego terminu jest możliwe ze względu na charakter wprowadzanych zmian.

 4. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian wprowadzonych zgodnie z ust. 5, jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o niej, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. 

 5. Uprawnienie do wypowiedzenia nie przysługuje, jeżeli Organizator  zapewnił Użytkownikowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Usługi zgodnej z Umową, w stanie niezmienionym.

 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

 7. Organizator  dokłada należytej staranności by chronić prywatność i dane osobowe Użytkowników oraz podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo korzystania z Serwisu oraz usprawniające korzystanie z Serwisu, ale nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania wszystkich zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet, w tym ryzyka sprzecznej z prawem ingerencji osób nieuprawnionych. Aktualne informacje dotyczące wystąpienia szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, funkcjonalnościach treści cyfrowych oraz środkach ich ochrony są dostępne w Serwisie.

 8. Organizator  jest administratorem danych osobowych Użytkowników. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce Prywatności, dostępnej w Serwisie. 

 9. Umowa zawierana jest w języku polskim. 

 10. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu  Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak Użytkowników zamawiających Usługi w oparciu o niniejszy Regulamin ich praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca ich zamieszkania.

 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

 

Adresat: …….

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy ……….. .

Data zawarcia umowy..............................

Imię i nazwisko Użytkownika......................

Adres Użytkownika................................

Podpis Użytkownika (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data.....................

bottom of page